Felszámolási eljárások

Pályázati Hirdetmény

A(z) NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974), mint a(z) ENDRŐDI CUTI SÜTŐIPARI Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 04 09 005328, székhely: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14.) Gyulai Törvényszék 16.Fpk.14/2020/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2110882

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. december 18. 13 óra 10 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. január 2. 13 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 889 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással Endrődi Cuti Kft "fa" – ajánlati biztosíték közleménnyel, a Neptunus felszámoló Kft UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 elkülönített számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig, úgy hogy az összeg a lejárati határidőig a számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5268 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 16. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:Jelzálogjog 479.540.- forint mértékben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára,Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 88.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.2. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5269/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 14/2. szám alatt található, kivett üzem, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.Az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelység került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata.Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 80.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 25 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 780 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gyomaendrőd üzem

Típus:

ház

Területe:

748 m²

Állapota:

felújítandó

Közművesítettség foka:

részlegesen közművesített

Tehermentes:

igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

25 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Gyomaendrőd

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

5269/2

Ingatlan postai címe:

Gyomaendrőd, Apponyi utca 14-2.

Művelési ág:

kivett üem, udvar

Területnagyság:

748 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

Gyomaendrőd üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Jelzálogjog 479.540.- forint mértékben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára,Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 88.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.2. A Békés Megyei Kormányhivatal ingatlannyilvántartásában Gyomaendrőd belterület 5269/2 hrsz.-on nyilvántartott, természetben az 5502 Gyomaendrőd Apponyi u. 14/2. szám alatt található, kivett üzem, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.Az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelység került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata.Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére az alábbi terhek kerültek bejegyzésre:Keretbiztosítéki jelzálogjog összesen 80.000.000.- értékben a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló központi telefonszámán követő bejelentkezést követően 2020. 12. 18-án, 12.00 és 13.00 között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA törvény 142. §-a értelmében az értékesítésre a fordított adózás szabályai szerint kerül sor a felszámolási eljárásban

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Legmagasabb vételár. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott ) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 20 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingatlant. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó a jogi eljárás költségét megfizetni vállalja. A 2. sorszámon meghirdetett,5269/2 hrsz.-ú ingatlan kapcsán tudomásul vételi nyilatkozat, arról hogy az ingatlan utcai homlokzata előtt -az önkormányzattal kötött, de mára megszűnt bérleti megállapodás alapján közterületen - egy könnyűszerkezetes e. jellel jelzett, 60 m2 alapterületű üzlethelyiség került kialakításra. A felépítmény fennmaradásának Önkormányzattal történő egyeztetése, engedélyeztetése, ezzel kapcsolatos új megállapodás megkötése a pályázaton nyertes vevő feladata. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett kerül sor Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége vevőt terheli. , melynek mértéke az ingatlan vételárának 1 %-a, de legalább 100.000 Ft + áfa. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak a hirdetés idején környezeti teherről nincs tudomása, azonban a szerződés kötést követően felmerülő környezeti terhek a vevőt terhelik. Az ingatlan a felszámolási eljárásban 2. alkalommal kerül kiírásra. Az eljárásban közzétett minimálár a becsérték 70 %-a. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2110882/tetelek.pdf