Felszámolási eljárások

Pályázati Hirdetmény

A(z) NEPTUNUS Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 44., levelezési cím: 1245 Budapest, hrsz. Pf.: 974), mint a(z) Avana Aerospace Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-170706, székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) Budaepst Környéki Törvényszék 10.Fpk.620/2017/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. december 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2110946

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020. december 25. 13 óra 59 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. január 9. 13 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással Avana Aerospace Kft "fa" – ajánlati biztosíték közleménnyel, a Neptunus Felszámoló Kft UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 elkülönített számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig, úgy hogy az összeg a lejárati határidőig a számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Gazdasági társasággal szemben, bírósági ítélet alapján fennálló 3.665.872.- forint értékű kétes megtérülésű követelés.2. Gazdasági társasággal szemben, bírósági ítélet alapján fennálló 7.764.600.- forint értékű kétes megtérülésű követelés.3. Magánszeméllyell szemben, bírósági ítélet alapján fennálló 6.961.465.- forint értékű kétes megtérülésű követelés.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 000 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követelés dokumentumainak megtekintésére, a felszámoló központi e-mail címére történő, a megtekintés napját megelőzően 15:00.-ig megtörtént regisztrációt követően, titoktartási nyilatkozat aláírása mellett van mód. A megtekintés időpontja 2021. január 5. 10:00-11:00.-ig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A követelés értékesítése ÁFA mentes

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: legmagasabb vételár

Vételár megfizetésének módja, határideje: A szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az engedményezési szerződés hatályba lépésének időpontja, de a ez nem lehet a teljes vételár megfizetésének időpontját megelőző dátum.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A pályázaton csak követelés vásárlásra jogosult pénzügyi vállalkozás vehet részt. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: A Magyar Nemzeti Bank által, pénzügyi vállalkozások részére kiállított engedély, Jogi személy vagy egyéb szervezet nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott ) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 20 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A követelés a felszámolási eljárásban 1. alkalommal kerül kiírásra. Az eljárásban közzétett minimálár a becsérték 100 %-a.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2110946/tetelek.pdf